Informační povinnost

Městské muzeum Žamberk zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících z těchto zákonů a dalších obecně právních předpisů:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce
  • Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů
  • Zákon č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  • Zákon č. 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 122/2000 Sb., Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
  • Vyhláška č. 275/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od Městského muzea přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů: Městské muzeum Žamberk, IČ 72068264

...................................................................................................................................................................

Schválený rozpočet pro rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023